Al-Quran

Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu tafsir Al-qur’an terbaik sepanjang masa. Meskipun ditulis pada abad 14, hingga kini – hampir 700 tahun kemudian – tafsir Alquran al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi salah satu bahan rujukan utama bagi semua ahli tafsir di seluruh penjuru dunia. Team Amaliyah telah meng-upload tafsir yang sangat panjang ini ke portal amaliyah.net untuk mempermudah siapapun yang ingin mengaksesnya kapan saja dan di mana saja.

Semoga upaya sederhana ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, khususnya kaum muslimin di Indonesia.

Daftar Isi

Silahkan klik link berikut ini untuk melihat tafsir dari surat yang diinginkan.

1. Al-Fatihah

2. Al-Baqarah

3. Ali-Imran

4. An-Nisa

5. Al-Maidah

6. Al-An’am

7. Al-A’raf

8. Al-Anfal 

9. At-Taubah

10. Yunus

11. Hud

12. Yusuf

13. Ar-Ra’d

14. Ibrahim 

15. Al-Hijr

16. An-Nahl

17. Al-Isra’

18. Al-Kahfi 

19. Maryam

20. Thaha

21. Al-Anbiyaa’ 

22. Al-Hajj 

23. Al-Mukminun

24. An-Nur 

25. Al-Furqan

26. As-Syu’araa’ 

27. An-Naml

28. Al-Qashash

29. Al-Ankabuut

30.  Ar-Ruum

31. Luqman

32. As-Sajdah 

33.  Al-Ahzaab

34.  Sabaa’

35. Faathir

36. Yaa siin

37. As-Shaaffaat 

38. Shaad 

39. Az-Zumar 

40. Al-Mukmin 

41. Fushshilat 

42. As-Syuuraa

43. Az-Zukhruf

44. Ad-Dukhaan 

45. Al-Jaatsiyah

46. Al-Ahqaaf 

47. Muhammad 

48. Al-Fath 

49. Al-Hujuraat 

50. Qaaf 

51. Adz-Dzaariyaat

52. Ath-Thuur 

53. An-Najm

54. Al-Qamar 

55. Ar-Rahmaan

56. Al-Waaqi’ah

57. Al-Hadid

58. Al-Mujaadillah

59. Al-Hasyr 

60. Al-Mumtahanah 

61. As-Shaff 

62. Al-Jum’uah

63. Al-Munaafiquun 

64. At-Taghaabuun

65. At-Talaaq

66. At-Tahrim

67. Al-Mulk 

68. Al-Qalam 

69. Al-Haaqqah

70. Al-Ma’arij

71. Nuh

72. Al-Jinn

73. Al-Muzzammil

74. Al-Muddatstsir

75. Al-Qiyamah

76. Al-Insaan

77. Al-Mursalaat

78. An-Nabaa’ 

79. An-Naazi’aat 

80. ‘Abasa

81. At-Takwir 

82. Al-Infitar

83. Al-Muthaffifiin

84. Al-Insyiqaq

85. Al-Buruuj

86. At-Thaariq

87. Al-A’la

88. Al-Ghaasyiyah

89. Al-Fajr 

90. Al-Balad

91. As-Syams 

92. Al-Lail 

93. Ad-Dhuhaa

94. Al-Insyirah

95. At-Tiin 

96. Al-‘Alaq

97. Al-Qadr 

98. Al-Bayyinah

99. Al-Zalzalah

100. Al’Aadiyat

101. Al-Qaari’ah

102. At-Takaatsur 

103. Al-‘Asr 

104. Al-Humazah 

105. Al-Fiil

106. Quraisy 

107. Al-Ma’uun

108. Al-Kautsar 

109. Al-Kaafiruun

110. An-Nasr

111. Al-Lahab 

112. Al-Ikhlas

113. Al-Falaq

114. An-Naas

Amaliyah
Logo